Asiakasrekisteri - kuluttajat

1. Rekisterinpitäjä

Arkea Oy 2443151-8
PL 683, 20101 Turku
Muut yhteystiedot: www.arkea.fi, puh., vaihde: 0207 597 577

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirjo Kankaanranta
Postiosoite: PL 683, 20101 Turku
Käyntiosoite: Tykistökatu 4A, 20520 Turku
Sähköpostiosoite: pirjo.kankaanranta@arkea.fi, puh., vaihde: 0207 597 577

3. Rekisterin nimi  

Arkea Oy:n asiakasrekisteri - kuluttajat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Arkea Oy:n asiakasrekisteri - kuluttajat henkilötietojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus on Arkea Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon liittyvät asiat, asiakaspalveluun liittyvät toimet, asi-akkaiden laskutukseen liittyvät toimet. Toissijainen käyttötarkoitus on henkilötietojen käsittely yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät toimet ottaen huomioon tarkoituk-senmukaiset asiakas-, markkinointi- ja talousnäkökulmat.

Arkea Oy voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia tekniseen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä maksu- ja laskutusprosessien hoitamiseen. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää ulkopuolisille palveluntarjoajille ja palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeen palvelu-jen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten tai käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
 

5. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Rekisteröity on tai on ollut rekisterinpitäjän asiakas.

6. Rekisterin tietosisältö                 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä: Sukunimi, etunimet, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, käyttäjätunnus ja tieto suostumuksesta uutiskirjeen lähettämiseen.

Lisäksi rekisterissä on tietoja rekisteröityjen palveluun tekemien tilauksien tai ostojen sisältämät käyttö- ja ostotiedot sekä niiden maksutiedot.

Välipalakorttien tilauksiin liittyen rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja alaikäisistä henkilöistä: alaikäisen nimi, luokka ja koulu

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaiset tietolähteet henkilötiedoille:

Rekisteröity itse antamat henkilötiedot ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Arkea Oy:n omat henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötiedot ovat välttämättömiä liittyen työn suorittamiseen sekä maksupalveluiden tarjoajien toimesta. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

9. Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika / ajan määrittämiskriteerit

Rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään niin kauan kunnes asiakas/rekisteröity poistaa käyttäjätilin tai kunnes viimeisimmästä kirjautumisesta käyttäjätilille on kulunut yksi vuosi. Ilman käyttäjätiliä kerätyt henkilötiedot poistetaan kun tietojen saannista on kulunut yksi vuosi tai kun lainsäädännön kannalta se on aikaisintaan sallittu. Tilaukseen liittyvän alaikäisen tiedot anonymisoidaan tai poistetaan kun asiakkaan tilauksen noutamisesta tai toimittamisesta on kulunut 90 päivää.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmääräyksillä. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus Arkea Oy:n tietosuojan periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Vastustamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta

Rekisteri ei sisällä automaattista päätöksentekoa. Asiakkaan tilaus-/ostostietojen perusteella on mahdollista toteuttaa kohdennettua tuotemarkkinointia.