Kuvausluparekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Arkea Oy (2443151-8)
PL 683, 20101 Turku
Muut yhteystiedot: www.arkea.fi, puh., vaihde: 0207 597 577

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirjo Kankaanranta
Postiosoite: PL 683, 20101 Turku
Käyntiosoite: Tykistökatu 4A, 20520 Turku
Sähköpostiosoite: pirjo.kankaanranta@arkea.fi puh., vaihde: 0207 597 577

3. Rekisterin nimi  

Arkea Oy:n kuvausluparekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään kuvauslupien, luvan laajuuden ja luvan voimassaolon ylläpitämiseen.
Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

5. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut
-

6. Rekisterin tietosisältö                 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä nimi, yhteystiedot, kuvausluvan kattaman materiaalin koskevia merkintöjä, luvan laajuutta koskevia merkintöjä sekä luvan kestoa koskevia merkintöjä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät ja tallennettavat henkilötiedot perustuvat rekisteröitävän lupalomakkeella itse antamiin tietoihin.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Arkea Oy:n omat henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötiedot ovat välttämättömiä liittyen työn suorittamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

9. Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika / ajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin kuvausluvassa määritelty materiaali on käytössä.
Henkilötiedot poistetaan, samalla kuin kuvauslupaan liittyvä materiaali poistetaan.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Fyysinen rekisteritietoja sisältävä aineisto säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimissa tiloissa erikseen lukitussa paikassa, johon muilla kuin rekisterin käyttöön oikeutetuilla ei ole pääsyä

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus Arkea-konsernin tietosuojapolitiikan mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Vastustamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta

Rekisteri ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.